Οι εγκαταστάσεις του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ., επί της οδού Παλαιστίνης 22, καλύπτουν 1096 τ.μ. ειδικά διαμορφωμένων αποθηκευτικών χώρων, όπου είναι και το κέντρο διανομής. Όλες οι εργασίες διαχείρισης των προϊόντων, παραλαβή, διατήρηση, αποθήκευση και διανομή εκτελούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

 

Χώρος Παραλαβών

Τα προϊόντα με την παραλαβή τους, αφού πρώτα καταγραφούν, τοποθετούνται στα ράφια από το προσωπικό της αποθήκης, εκτός από τα θερμοευαίσθητα προϊόντα, που παραλαμβάνονται και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο που διασφαλίζει την ψύξη που ορίζεται από τις προδιαγραφές ISO 9001.

 

Εγκαταστάσεις

 

 

Χώρος Αποθήκευσης

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε κατάλληλο χώρο βάση των αρχών First Expire First Out για προϊόντα με ημερομηνία λήξης και First In First Out για τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως, επίσης, και με τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις θερμοκρασίας, προφύλαξης από σκόνη και φως καθώς και άλλες αναγκαίες συνθήκες εξασφάλισης και προστασίας των προϊόντων.

 

Εγκαταστάσεις

 

Χώρος Παράδοσης

Τα προϊόντα διανέμονται και παραδίδονται στους πελάτες μέλη, έχοντας διασφαλίσει την σωστή διατήρηση τους κατά την μεταφορά

 

Εγκαταστάσεις

 

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις